Algemene voorwaarden lidmaatschappen

Artikel 1. Definities

In dit reglement wordt gesproken over lidmaatschap, abonnement, leden en dergelijke. Deze woorden worden slechts gebruikt als synoniem voor gebruikersrecht, medegebruikers en dergelijke. Waar in dit reglement gesproken wordt over Racket Centrum Houten, wordt bedoeld Racket Centrum Houten, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nr. 32104983 en gevestigd aan de Pelmolen 7 te Houten.

Artikel 2. Toepasselijkheid

Alle leden ontvangen een exemplaar van dit lidmaatschapsreglement bij inschrijving. Leden worden geacht dit reglement voor ondertekening te hebben doorgelezen en verklaren middels ondertekening van het contract het reglement en de daaraan verbonden voorwaarden en huisregels zonder voorbehoud te accepteren. De directie is gerechtigd, indien daartoe uit managementoverwegingen de noodzaak bestaat, de onderhavige voorwaarden en het reglement te wijzigen en/of aan te vullen.

Artikel 3. Lidmaatschap

Onder het lidmaatschap wordt verstaan een jaarlijks lidmaatschap waarbij gebruik kan worden gemaakt van de faciliteiten behorende bij betreffend lidmaatschap gedurende de openingstijden. Het lidmaatschap is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar, m.u.v. een bedrijfsabonnement (is bedrijfsgebonden, niet persoonsgebonden).

Artikel 4. Kosten

a. eenmalige kosten 
Bij het aangaan van een lidmaatschap is een eenmalig bedrag aan borggeld voor de ledenpas verschuldigd  hetgeen voor aanvang van de contractperiode voldaan dient te zijn.

b. kosten lidmaatschap
Elk lid betaalt lidmaatschapsgeld behorend bij het gekozen type lidmaatschap. Het abonnementsgeld kan voldaan worden in bij de receptie à contant, per pin of d.m.v. een automatische incasso. Deze incasso vindt plaats in de laatste maand van het abonnement.

Mocht een incasso niet lukken en is er geen contact geweest met het lid voor betaling, dan is Het Racket Centrum Houten gerechtigd de incasso een maand later te herhalen. De directie bepaalt periodiek de hoogte van de nieuwe abonnementsgelden. Betaling van het abonnementsgeld geschiedt volgens de overeenkomst die is gesloten tussen het Racket Centrum Houten en de abonnementhouder. Bij niet tijdige betaling is de abonnementhouder – zonder dat sommatie of voorafgaande in gebreke stelling vereist is -in gebreke. Indien na schriftelijke aanmaning het openstaande bedrag niet is voldaan kan de toegang tot het Racket Centrum Houten worden ontzegd. Zodra de totale achterstand betaald is, kan er weer gebruik gemaakt worden van de faciliteiten.

Indien Racketcentrum Houten een niet betaalde vordering ter incasso uit handen geeft, komen alle gerechtelijke en buiten gerechtelijke kosten voor rekening van het in gebreke zijnde abonnementhouder. De buitengerechtelijke kosten bedragen minimaal 15% van de openstaande vordering plus rente.

Artikel 5. Duur van het contract en automatische verlenging

De contracten worden afgesloten voor een vaste periode van 6 of 12 maanden en worden automatisch verlengd met een periode van 6 of 12 maanden tegen de dan geldende verlengingstarieven. Het contract wordt niet automatisch verlengd, indien het lid middels aangetekend schrijven of opzegformulier, 1 maand voor afloop van het contract aan Racket Centrum Houten  mededeelt zijn of haar contract niet te willen verlengen. Een tussentijdse beëindiging van het contract door het lid of restitutie van de betaalde lidmaatschapsgelden is niet mogelijk.

Artikel 6. Beëindiging van een lidmaatschap

De directie van Racket Centrum Houten behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen het lidmaatschap, ongeacht het soort lidmaatschap voor opzegging te beëindigen in één van onderstaande gevallen;

a. zonder waarschuwing vooraf, indien een lid de voorwaarden, het reglement of huisregels van Racket Centrum Houten ernstig en/of herhaaldelijk schendt, dan wel zich naar het oordeel van de directie misdraagt. Hierbij volgt geen restitutie van betaalde lidmaatschapsgelden.

b. met een schriftelijke waarschuwing vooraf, indien betalingen voortkomend uit het lidmaatschap 30 dagen na vervaldatum nog niet zijn voldaan.

Artikel 7. Tussentijdse veranderingen van het lidmaatschap

Gedurende de lidmaatschapsperiode kan een lid kiezen voor een andere abonnementsvorm. Veranderingen dienen middels invulling van een nieuw inschrijfformulier minimaal 1 maand voor einde abonnement bij de receptie te geschieden. Mutaties zullen per volgende ingangsdatum van kracht zijn. Het nieuwe lidmaatschap zal dan geldig zijn tot het einde van de nieuwe abonnementsperiode.

Artikel 8. Bewijs van lidmaatschap

Elk lid krijgt als bewijs van lidmaatschap een ledenpas met daarop het lidmaatschapsnummer. Deze dient gebruikt te worden bij binnenkomst voor de registratie van het bezoek en de veiligheid. Indien een ledenpas is verloren of zoekgeraakt, dient er een vervangend pasje tegen vergoeding te worden aangevraagd. Het is de verantwoordelijkheid van elk lid zorgvuldig met de clubpas om te gaan. Het is niet toegestaan dat enig ander persoon gebruik maakt van de clubpas.

Artikel 9. Gedrag van leden

Leden zullen geen misbruik maken van de apparatuur of faciliteiten welke Racket Centrum Houten biedt. Eventuele beschadigingen aan eigendommen, opzettelijk of door aanwijsbare schuld veroorzaakt, dienen volledig vergoed te worden door desbetreffende leden. Leden worden geacht de gebruiksreglementen voor de betreffende faciliteit(en) in acht te nemen. Deze reglementen maken onderdeel uit van de overeenkomst. Incorrect, ruw of agressief gedrag kan leiden tot beëindiging van het lidmaatschap. Inbreuk op deze gedragsreglementen wordt beschouwd als een ernstige schending van het reglement in de zin van artikel 6a. Leden wordt niet toegestaan gebruik te maken van de faciliteiten indien zij onder invloed zijn van drank,drugs of andere geestverruimende middelen.

Artikel 10. Introduce(e)s

Afhankelijk van de gekozen activiteit kunnen leden (een) introduce(e)s meenemen. Vooraf dient het verschuldigde introductiegeld aan de receptie te worden voldaan. Het lid is gedurende het verblijf bij Racket Centrum Houten verantwoordelijk voor het gedrag en de veiligheid van zijn of haar gast(en). Introduce(e)s hebben dezelfde rechten en plichten als het lid dat hen vergezelt. Het is de verantwoordelijkheid van het lid om zich ervan te vergewissen dat zijn of haar gast zich conformeert aan de voorwaarden en het reglement van Racket Centrum Houten. Het management behoudt zich het recht voor om:

a. zonder opgaaf van redenen een introduce(e) de toegang te weigeren;

b. zelf gasten op de accommodatie uit te nodigen;

c. de hoogte van het introductiebedrag te bepalen.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

Leden maken op eigen verantwoordelijkheid en risico gebruik van de faciliteiten van Racket Centrum Houten. Racket Centrum Houten sluit iedere verantwoordelijkheid van haar of één van haar medewerkers uit voor persoonlijke schade of overlijden van een lid tijdens het verblijf op de accommodatie, waarbij al dan niet gebruik wordt gemaakt van de aanwezige faciliteiten. Ieder lid vrijwaart Racket Centrum Houten voor iedere aansprakelijkheid jegens derden voor schade welke de betreffende derde heeft geleden tijdens zijn of haar aanwezigheid in de accommodatie ten gevolge van handelen of nalatigheid van het lid. Het Racket Centrum Houten en/of één van haar werknemers aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor persoonlijke ongevallen en eventueel daaruit voortvloeiende schade, letsel, noch voor diefstal, beschadiging en/of het teniet gaan van goederen van de huurder en/of bezoekers en/of derden gebruikt dan wel opgeslagen in de door het Racket Centrum Houten in gebruik gegeven ruimtes. In geval van calamiteiten of andere niet aan het Racket Centrum Houten toe te rekenen oorzaken, waardoor aan de beschikbaarstelling van accommodatie niet kan worden voldaan, kan geen schadeloosstelling worden geëist. De contractduur van het lidmaatschap zal dan verlengd worden met het aantal dagen dat de accommodatie niet beschikbaar was.

Artikel 12. Overige zaken

De leden geven de directie toestemming om fotografische en andersoortige opnamen van groepen en/of individuen te gebruiken, behoudens schriftelijk bezwaar, voor publicatie van redactionele of promotionele doeleinden. Persoonlijke gegevens zullen uitsluitend voor interne doeleinden gebruikt worden en derhalve niet aan derden worden verstrekt. De directie behoudt zich het recht voor de openingstijden aan te passen ten behoeve van schoonmaak, inrichting, reparatie, speciale gelegenheden, vakanties of andere motiverende redenen, maar zal trachten de leden vooraf hiervan op de hoogte te brengen.